ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th395842017-04-07 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสชุมชนตัวอย่างขับขี่ปลอดภัย อ.สังขะ จ.สุรินทร์7 เม.ย. 256015:32 - 12:30https://program.thaipbs.or.th/watch/yLPtTPyLPtTPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QG4EkUSpF1dH/playlist.m3u8<p>ประเทศไทย มีอัตราการตาย จากการบาดเจ็บทางถนนติดอับ 2 ของโลก ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แม้ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานจะได้พยายามรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมาย แต่การป้องกันอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้ผลมากนัก เช่นเดียวกับอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้พยายาม จัดการจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้มีวินัย ทำให้สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ชัดเจน จนได้รับรางวัลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน<span></span></p>27