ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th93941qoderCoronavirusประกาศจุฬาราชมนตรีมาตรการป้องกันเดือนรอมฎอ24 เม.ย. 256300:47 - 02:48https://program.thaipbs.or.th/watch/qUm9g5qUm9g5ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rx2yU1F3sz2r/playlist.m3u8<p>ในช่วงเดือนเมษายนนี้ นอกจากเทศกาลปีใหม่ไทยแล้ว ยังมีอีกหนึ่งศาสนกิจที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือการถือศีลอดเดือนรอมฎอน แต่เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้ปีนี้แตกต่างไปจากทุกปี โดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติศาสนกิจในปีนี้</p>42