ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th390912017-03-23 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : "รถยนต์" อาวุธทรงประสิทธิภาพในการก่อการร้าย23 มี.ค. 256020:22 - 03:05https://program.thaipbs.or.th/watch/iETLWbiETLWbThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QEhXINHT35uW/playlist.m3u8<p>มีการสันนิษฐานว่ารูปแบบการลงมือที่ก่อเหตุเพียงลำพังและใช้อาวุธที่หาไม่ยาก อย่างเช่นรถยนต์และเลือกเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตี หรือ soft target ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดอะไรมากนัก จะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้ง่ายกว่าการวางแผนที่ซับซ้อนและใช้คนมากมาย เพราะโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหลมีสูงกว่า</p>32