ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th318392016-09-07 09:00:00qoderนารีกระจ่างรำลึกอดีต มองปัจจุบัน กับภาพถ่ายโบราณในนิทรรศการ “ฉายาลักษณ์สยาม”7 ก.ย. 255910:54 - 05:40https://program.thaipbs.or.th/watch/f1mVJZf1mVJZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/LmsFfQWhtp/playlist.m3u8ช่วงสนทนาจะพาไปชมภาพถ่ายสำคัญในยุคที่ย้อนหลังไปไกลกว่า 150 ปี ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยในเมืองไทยมาก่อน ผ่านฝีมือช่างภาพคนไทยและชาวต่างชาติในยุคที่เพิ่งรู้จักกล้องถ่ายรูป แต่ละภาพจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับประเทศไทย หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ จะมาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวนี้80