ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th348212016-11-25 09:00:00qoderนารีกระจ่างโดนสวมรอยออนไลน์25 พ.ย. 255910:45 - 20:52https://program.thaipbs.or.th/watch/bgPC4EbgPC4EThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/5ZUod9piXz/playlist.m3u8ปัจจุบันผู้คนจะใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อกัน ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ และภัยที่ตามมาจากการเล่นสื่อออนไลน์เหล่านี้ก็คือ การถูกบุคคลอื่นมาสวนรอยใช้ช่องทางดังกล่าวแอบอ้างชื่อ แล้วไปสร้างเรื่องเสียหาย หรือใช้ไปหลอกลวงผู้อื่น จนทำให้ต้องเดือดร้อน กลายเป็นคนไม่ดี หรือกลายเป็นโจรไปในสายตาคนในโลกออนไลน์ ดังเช่นเหตุการณ์นี้ ผู้ถูกสวมรอยในโลกออนไลน์มานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคน เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามชมในภัยรอบตัว28