ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th347802016-11-24 09:00:00qoderนารีกระจ่างภัยแบงค์ปลอม24 พ.ย. 255910:49 - 18:08https://program.thaipbs.or.th/watch/aMaj8eaMaj8eThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Q2AWIB0euE/playlist.m3u8เรื่องของเงินๆ ทองๆ หลายครั้งที่ได้ยินเรื่องราวของการพบแบงค์ปลอม หรือถูกหลอกจ่ายเงินด้วยแบงค์ปลอม วันนี้มีเรื่องราวของภัยจากแบงค์ปลอมมาบอกกล่าวกัน เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจและรู้เท่าทันเหลี่ยมโจรพร้อมวิธีดูแบงค์ว่าปลอมหรือไม่ปลอม21