ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th382482017-02-28 16:05:00qoderคนสู้โรครู้สู้โรค : กายบริหารกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง28 ก.พ. 256017:54 - 19:41https://program.thaipbs.or.th/watch/aDFt37aDFt37ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QCWPg5pIjJz/playlist.m3u8พาไปฝึกคัมภีร์ผลัดเปลี่ยนเส้นเอ็น ซึ่งจะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ และกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองให้ดีขึ้น กับ อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทย์ทางเลือก0