ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th331592016-10-04 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ PromptPay จากเบอร์โทรศัพท์ ทำได้จริงหรือไม่4 ต.ค. 255920:20 - 15:39https://program.thaipbs.or.th/watch/a22V6Ya22V6YThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/O3Hs1Cq8t6/playlist.m3u8มีการแชร์ในโลกโซเชียลถึงความปลอดภัยของระบบ PromptPay ว่า เพียงแค่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ก็สามารถเข้าเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ PromptPay ได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริง ไปฟังคำตอบจาก ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย88