ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th319312016-09-09 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง9 ก.ย. 255908:40 - 03:55https://program.thaipbs.or.th/watch/Z5wcSEZ5wcSEThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/93l2S9pRwI/playlist.m3u8หลังสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย ราคาพืชผลทางการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ภาครัฐมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และผลกระทบเชิงลบจาก เบร็กซิสท์ มีผลต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงประเมินว่าการบริโภคของประชาชนจะฟื้นตัวดีขึ้น0