ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th405722017-05-08 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสมาตรการลดอุบัติเหตุรถฉุกเฉิน8 พ.ค. 256010:51 - 03:01https://program.thaipbs.or.th/watch/YAyerBYAyerBThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QJ0B75vFp6xQ/playlist.m3u8<p>สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถพยาบาลฉุกเฉิน พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเร็ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องออกมาตรการให้รถพยาบาลทุกประเภท ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว ขณะเดียวกัน ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV มาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในรถพยาบาลอีกด้วย <span></span></p>24