ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th350242016-11-30 04:58:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน30 พ.ย. 255910:17 - 23:57https://program.thaipbs.or.th/watch/Y4Xp8LY4Xp8LThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/uGy9RimFrm/playlist.m3u8พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตลอด 70 ปี คือการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้พึ่งพาตัวเองได้ กว่า 4 พันโครงการในพระราชดำริ ทั้งโครงการพัฒนา ดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคน ล้วนเป็นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมจากศาสตร์ของพระราชา ที่ทรงวิริยะอุตสาหะพัฒนาประเทศ เพื่อวางรากฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน36