ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th91923qoderCoronavirusมองต่างมุม พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด-19 ได้ผลจริงหรือไม่28 มี.ค. 256321:20 - 17:30https://program.thaipbs.or.th/watch/XWByPMXWByPMThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RuWCJvftltBc/playlist.m3u8ทั่วโลกใช้วิธีการควบคุมโควิด-19 แตกต่างกันไป บางประเทศใช้ยาแรง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ปิดเมือง ห้ามคนออกจากบ้าน ขณะที่บางประเทศอนุญาตให้เดินทางได้ แต่ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือน และตรวจหาเชื้อจำนวนมาก เมื่อประเทศไทยเลือกใช้ยาแรงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงขณะนี้ยังเร็วเกินไปจะตัดสินว่าจะได้ผลหรือไม่ แต่ในทางการแพทย์ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่ว่าวิธีการไหนจะได้ผลและเหมาะสมกับไทยมากที่สุด0