ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th351752016-12-04 17:30:00qoderดูให้รู้ Dohiru“คุณทองแดง” ในความประทับใจของศ.โอซามุ อาคากิ4 ธ.ค. 255918:00 - 21:02https://program.thaipbs.or.th/watch/R4fisyR4fisyThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/25CTNySff4/playlist.m3u8ฟังเรื่องราวความประทับใจของ ศ.โอซามุ อาคากิ อธิการบดี Osaka University of Tourism ที่ได้พบกับคุณทองแดง ณ วังไกลกังวล และที่มาของการแปล "ทองแดง" หนังสือพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช0