ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th385662017-03-09 09:05:00qoderนารีกระจ่าง“สูตรบำรุงพืชผัก” ด้วยน้ำหมักสูตรคนเมือง9 มี.ค. 256011:01 - 01:48https://program.thaipbs.or.th/watch/Mmmhi3Mmmhi3ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QDLMb5yBwlrm/playlist.m3u8ปัจจุบันเมื่อผู้คนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ จึงเกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ แม้แต่คนในสังคมเมืองเองก็เริ่มที่จะแบ่งปัน พื้นที่เล็กๆ ภายในบ้าน หรือสถานที่พักอาศัยมาปลูกผักที่ชอบกัน วันนี้ คุณวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ หรือ “น้าโรจน์” ผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักแบบคนเมือง จะนำเทคนิคการทำ “น้ำหมัก ชีวภาพ” ไว้บำรุงพืชผักมาบอกกันถึง 5 สูตรเลยทีเดียว256