ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th380302017-02-22 07:30:00qoderAEC Business Class รู้ทันเออีซีAEC Movement : ฟิลิปปินส์และโอกาสทางการค้า22 ก.พ. 256009:08 - 21:40https://program.thaipbs.or.th/watch/KPoCLJKPoCLJThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QBvEnW30UWcf/playlist.m3u8ไปทำความรู้จักกับฟิลิปปินส์กันให้มากขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สินค้านำเข้า-ส่งออก และโอกาสของสินค้าและบริการของไทย30