ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th95097qoderCoronavirusทางสองแพร่ง วิกฤตการบินไทย13 พ.ค. 256307:54 - 02:41https://program.thaipbs.or.th/watch/JeAwK9JeAwK9ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RyphS6zLw4LA/playlist.m3u8<p>มีกระแสกดดันต่อเนื่องให้เร่งหาทางออกกรณีสภาพทางธุรกิจของการบินไทย แต่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้บรรจุเป็นวาระการประชุม แม้จะมีข้อสังเกตว่าสภาพคล่องทางการเงินของการบินไทย เริ่มนับถอยหลังเข้าไปทุกที</p>24