ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th565122018-05-22 12:30:00qoderไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนาน : ละครแก้บนสวนผลไม้22 พ.ค. 256113:15 - 01:34https://program.thaipbs.or.th/watch/IAzWkwIAzWkwThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qskqwoy5COwH/playlist.m3u8<p>อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนทำสวนผลไม้ เผชิญความไม่แน่นอนของลมฟ้าอากาศ จนอาจเรียกว่าทำกินบนความเสี่ยง การบนบานขอให้ประสบผลสำเร็จแต่ละปีทำให้อุ่นใจขึ้น และสำหรับชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ นิยมแก้บนด้วยละครชาตรีกันมานาน เล่นกันกลางสวน ติดตามวิถีความเชื่อนี้จากเรื่องนี้มีตำนาน</p> <p>ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>63