ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th882762020-02-04 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิป้องกันไวรัสโคโรนา4 ก.พ. 256312:30 - 08:00https://program.thaipbs.or.th/watch/GlWudhGlWudhThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RpVSmuhawm7y/playlist.m3u8<p>ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยการยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดในการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>23