ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th601062018-08-15 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : ของใช้ใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้ว่ามีวันหมดอายุ15 ส.ค. 256115:34 - 20:24https://program.thaipbs.or.th/watch/FzOGNTFzOGNTThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R0mPf6LBnf0p/playlist.m3u8<p>สินค้าจำพวกอาหารและยา หรือเครื่องสำอาง มักจะมีวันหมดอายุบอกกำกับอยู่ และยังมีของใช้บางอย่างที่เราต่างคิดกันไปว่ามันไม่มีวันหมดอายุ แต่จริง ๆ แล้วของใช้เหล่านั้นก็มีวันหมดอายุเช่นกัน จะมีอะไรบ้าง แล้วระยะเวลาการใช้งานมีอายุเท่าไร ไปติดตามกัน</p>46