ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th436432017-08-03 09:05:00qoderนารีกระจ่างกระจ่างรอบตัว : กล่องประหยัดไฟ ได้ผลจริงหรือ?3 ส.ค. 256010:13 - 17:55https://program.thaipbs.or.th/watch/77Ubnd77UbndThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QRCjayQaUoQ1/playlist.m3u8<p>กล่องประหยัดไฟ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บางคนกำลังเล็งไว้เป็นทางเลือก แต่จริงๆ แล้ว เจ้ากล่องนี้มันประหยัดไฟได้จริงหรือ? วันนี้กระจ่างรอบตัวจะมาไขความกระจ่างในเรื่องนี้ให้<span></span></p>20