ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th829122019-11-04 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสนายกฯ เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 354 พ.ย. 256208:54 - 05:36https://program.thaipbs.or.th/watch/1sDZqB1sDZqBThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RgobNluZZWvT/playlist.m3u8<p>นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 มุ่งสร้างอนาคต มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จับมือร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก้าวข้ามความท้าทาย ให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้</p>15