ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th90574qoderCoronavirusก.แรงงาน ขึ้นบัญชีแรงงานเกาหลีใต้หนีกักตัว11 มี.ค. 256303:45 - 01:56https://program.thaipbs.or.th/watch/1LSpa51LSpa5ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RsuABYgHbe7f/playlist.m3u8<p>กระทรวงแรงงานเตือนแรงงานที่กลับมาจากเกาหลีใต้ หากไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อการกักกันโรค 14 วัน เสี่ยงต่อการพิจารณาไม่อนุญาตให้กลับไปทำงานต่างประเทศอีกครั้ง เพราะกรมการจัดหางานจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาระงับการเดินทางได้</p><p>เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019">www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019</a></p>29