ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th445322017-08-24 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : แยกขยะ ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม24 ส.ค. 256010:54 - 05:40https://program.thaipbs.or.th/watch/0zVaLF0zVaLFThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QTBgtq9rcXVz/playlist.m3u8<p>เพื่อให้ขยะทุกชิ้นทิ้งลงในถังอย่างถูกสี ถูกประเภท ต้องแยกแยะจากอะไร แล้วถ้าเราทุกคนไม่ใส่ใจต่อการคัดแยกขยะ จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง เราจะมาไขให้กระจ่างกันกับ นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข<span></span></p>35