ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th334352016-10-11 04:59:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสปัจจัยกดดันตลาดหุ้นร่วง11 ต.ค. 255908:26 - 05:43https://program.thaipbs.or.th/watch/09gBRb09gBRbThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/my1LztxFVs/playlist.m3u8ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นในระยะกลางและระยะยาว มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ติดตามในช่วงจับสัญญาณเศรษฐกิจ49