ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th393382016-07-23 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยบ้านฉันป่าใหญ่ บ้านเขาเหล็ก จ.กาญจนบุรี23 ก.ค. 255910:37https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/39338https://program.thaipbs.or.th/watch/lqqyYh<p>ความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นความสุขของผู้ให้อย่างแท้จริงที่<strong>บ้านเขาเหล็ก อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี</strong></p><p>เป็นบ้านที่มีทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสุขกับธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งรอบตัวที่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ด้วยความเป็นชาติพันธุ์ที่ได้รับการปลูกฝังและสั่งสอนมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ <strong>ของชาวปกาเกอะญอ หรือ ชาวกะเหรี่ยงโปว์ แห่งบ้านเขาเหล็ก</strong></p><p>ทำให้ทรัพยากรที่มีโดยรอบของที่นี่ยังคงความสมบูรณ์ ชาวบ้านได้กินได้ใช้ประโยชน์จากป่า จากน้ำมีความเคารพต่อทุกสิ่งบนผืนแผ่นดิน ซึ่งการปลูกฝังในแบบดั้งเดิมจะทำให้คนรุ่นหลังยังมีสำนึก ใช้ใจในการคิดทุกครั้งเมื่อต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า</p><p>ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ที่พอดี พอเพียง จึงทำให้ภูเขาลูกใหญ่แห่งนี้ยังคงมีสีเขียว และที่สำคัญ<strong> "มีความสุข" </strong>เรียนรู้ความเป็นชาวปกาเกอะญอผ่านเส้นทางสีเขียวใน..</p><p><strong>รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน บ้านฉันป่าใหญ่ บ้านเขาเหล็ก จ.กาญจนบุรี<span data-redactor-tag="span"></span> วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>