ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th1091822021-01-31 21:10:00ThaiPBSVODThe Last Jigsaw ต่อเติมไทยสิทธิความเท่าเทียมที่ไม่เท่าเทียม31 ม.ค. 256422:05 - 18:55https://program.thaipbs.or.th/watch/y5p6nhy5p6nhSiriwan Leowratsamee800502y5p6nhThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SNTrmj2LCDpg/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/L5/pq/1L5pqYUNo2t3-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/L5/pq/1L5pqYUNo2t3-default.jpg<p>ประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมโลก นั่นคือ <strong>“สิทธิความเท่าเทียมกัน”</strong> ซึ่งเราจะไปดูกันว่า มีสิทธิอะไรบ้างของประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบและเป็นที่พูดถึง ซึ่งประเด็นที่จะพูดถึง มีด้วยกัน 2 ประเด็น ได้แก่</p><ol><li><strong>พ.ร.บ.คู่ชีวิต สิทธิของ LGBTQI กฎหมายสมรสเท่าเทียม</strong></li><li><strong>สิทธิการใช้พื้นที่สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีผลต่อคนพิการในการใช้ชีวิต</strong></li></ol><p>ทั้งสองประเด็นนี้เป็นเนื้อหาที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงการใช้สิทธิความเป็นพลเมืองชาวไทย</p><p>The Last Jigsaw จึงออกมาตามหาจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ที่จะมาช่วยแก้ไขเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของประเทศไทย เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาที่ถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาสิทธิของคนไทยให้เท่าเทียมกันได้ในที่สุด</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ<strong>สารคดีชุด "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย"</strong> วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อา., 31 ม.ค. 2564 22:05:00831088862021-01-24 21:10:00ThaiPBSVODThe Last Jigsaw ต่อเติมไทยเมืองสะอาดในอุดมคติ24 ม.ค. 256422:00 - 18:55https://program.thaipbs.or.th/watch/vgdwlyvgdwlyBussakorn Bouayam800502vgdwlyThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SMvnPJJ1c38C/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0R/1KV0RWLkb03w-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0R/1KV0RWLkb03w-default.jpg<p>ไปสัมผัสกับที่มาของปัญหาใกล้ตัว ซึ่งเราคนไทยได้ใช้ชีวิตอยูร่วมกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน นั่นคือปัญหา <strong>“ขยะ”</strong> ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา รวมถึงในประเทศไทยก็ได้มีนโยบายในการจัดการปัญหานี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่เพราะเหตุใด เรื่องนี้จึงยังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยเราจะนำเสนอ 2 ประเด็นหลัก<br></p><ul><li><strong>ปัญหาขยะล้นเมือง</strong> ซึ่งเกิดจากการทำงานที่เป็นเอกเทศของแต่ละพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะ ทำให้ไม่มีมาตรฐานกลางในการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบเดียวกัน</li><li><strong>ปัญหาพลาสติกนอกระบบ</strong> ซึ่งแก้ไขได้ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ ยังไม่ตระหนักว่าการจัดการขยะที่ต้องเริ่มต้นจากตนเอง รวมไปถึงการที่ประเทศไทยยังไม่สามารถรีไซเคิลขยะได้อย่างสมบูรณ์ 100% นั่นเอง</li></ul><p>เราจะไปตามหาจิกซอว์ชิ้นสุดท้ายกันว่า สิ่งที่เชื่อมต่อในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่หายไปคืออะไร แล้วเราจะหาทางออกสำหรับการแก้ปัญหาขยะในประเทศของเราได้อย่างไร</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ<strong>สารคดีชุด "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย"</strong> วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อา., 24 ม.ค. 2564 22:00:001901083262021-01-17 21:10:00ThaiPBSVODThe Last Jigsaw ต่อเติมไทยการศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 2117 ม.ค. 256422:05 - 18:55https://program.thaipbs.or.th/watch/JX3EXnJX3EXnSiriwan Leowratsamee800502JX3EXnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SLwHzXrpolL6/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0Q/1KV0QhldZCrk-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0Q/1KV0QhldZCrk-default.jpg<p>พบกับภารกิจในการพิสูจน์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น <strong>“การศึกษา”</strong> ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพราะประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา และคนไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม เราจะพาไปเจาะลึกประเด็นใหญ่ในเรื่องการศึกษาถึง 2 ประเด็นด้วยกัน<br></p><ol><li><strong>ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</strong> ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก</li><li><strong>การจัดสรรงบประมาณ</strong> ที่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนจำนวนครูในโรงเรียน เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการศึกษาของไทยลดน้อยลง</li></ol><p>ร่วมตามหาจิกซอว์ชิ้นสุดท้าย ที่จะมาเติมเต็มช่องวางของการทำงานที่ขาดหายไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ที่จะช่วยให้การศึกษาไทยพัฒนาต่อไป และทำให้คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาที่หายไปของคนไทยกลับคืนมา</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ<strong>สารคดีชุด "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย"</strong> วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อา., 17 ม.ค. 2564 22:05:003051081902021-01-10 21:10:00ThaiPBSVODThe Last Jigsaw ต่อเติมไทยคุณภาพอากาศที่ดี ที่หายไปของไทย10 ม.ค. 256422:15 - 18:55https://program.thaipbs.or.th/watch/6hX5Vn6hX5VnSornsawan Wongchaichana8005026hX5VnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SLbV5YR9P9Pj/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0x/1KV0x7GbAJ95-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KV/0x/1KV0x7GbAJ95-default.jpg<p>เจาะลึกเรื่องราวปัญหาของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับ <strong>“คุณภาพอากาศ”</strong> ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะไปเจาะลึกให้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน<br></p><ol><li>ปัญหา<strong>ค่าฝุ่น PM2.5</strong> ซึ่งเป็นปัญหาคุณภาพอากาศที่คนไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก</li><li>การพยายามเพิ่ม<strong>พื้นที่สีเขียว</strong>ในกรุงเทพมหานคร หนึ่งตัวช่วยสำคัญในการดูแลคุณภาพอากาศของเมืองหลวง</li><li>ปัญหา<strong>การเผาป่า</strong>ในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่นควันที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือ</li></ol><p>เราจะมาตามหาจิกซอว์ชิ้นสุดท้าย เพื่อให้เห็นว่าการทำงานที่ยังไม่เชื่อมต่อกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไร ประชาชนคนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง และในอนาคตคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ<strong>สารคดีชุด "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย"</strong> วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อา., 10 ม.ค. 2564 22:15:003921075822020-12-27 21:10:00ThaiPBSVODThe Last Jigsaw ต่อเติมไทยระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน27 ธ.ค. 256322:00 - 18:55https://program.thaipbs.or.th/watch/5yDnv75yDnv7Bussakorn Bouayam8005025yDnv7ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SKMvkPnyuRAe/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KS/F8/1KSF8gd1nQ2m-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KS/F8/1KSF8gd1nQ2m-default.jpg<p>พาไปสัมผัสเรื่องราวด้าน <strong>“การคมนาคม”</strong> ภายในประเทศของเรา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเดินทางของคนไทยทุกคน เพราะในปัจจุบันเรามีการคมนาคมหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ซึ่งมีความสะดวกสบายที่แตกต่างกัน แต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เราจะไปพบกับการคมนาคมทั้งหมด 4 ด้าน</p><ol><li>การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือรถเมล์</li><li>การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เช่น BTS, MRT</li><li>การเดินทางสัญจรด้วยถนนหนทาง</li><li>การเดินทางบนทางเท้า หรือฟุตบาท</li></ol><p>มาร่วมกันตามหา Jigsaw ชิ้นสุดท้ายที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการคมนาคมของประเทศไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น กระตุกความคิดของคนไทยให้เข้าใจระบบการคมนาคมของบ้านเมืองเรา และทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ที่ขาดหายไปเชื่อมต่อกับอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและเป็นการพัฒนาประเทศไทยต่อไป</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ<strong>สารคดีชุด "The Last Jigsaw ต่อเติมไทย"</strong> วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อา., 27 ธ.ค. 2563 22:00:00191