ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th532862018-06-03 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0กันชนป่ามรดกโลก, ป่าดงนามล, ฅนอาสา ดูแลป่าโตนสะตอ3 มิ.ย. 256112:29https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/53286https://program.thaipbs.or.th/watch/n5sPZF<p><strong>"ป่าไม้" </strong>เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์และสัตว์ ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนติดตามเรื่องราวการอนุรักษ์ป่าไม้บนผืนแผ่นดินไทย จาก 3 พื้นที่<span class="redactor-invisible-space" "=""></span></p><p><strong></strong><strong>The North องศาเหนือ</strong> ชวนทำความรู้จักกับ ป่าชุมชน กันชนของป่ามรดกโลก ที่ จ.อุทัยธานี ผืนป่าห้วยขาแข้ง ถูกประกาศเป็นผืนป่ามรดกโลกที่สำคัญ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร คำถามต่อมาคือ จะทำอย่างไร ? ให้สามารถรักษาผืนป่า พร้อมทั้งรักษาวิถีชีวิตให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้...จึงเกิดการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน พร้อมผนึกกำลังสร้างความหวงแหนผืนป่า...จะดูแลและใช้ประโยชน์อย่างไร ? ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์ห้วยขาแข้ง ปรับทิศและคิดต่อกับทีม ALife Studio ตอน <strong>กันชนป่ามรดกโลก</strong></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> และทีมข้าวโฮยเกลือ พาไปที่ป่าดงนามล บนพื้นที่กว่า 12,550 ไร่ ครอบคลุม 5 อำเภอ 2 จังหวัด เป็นป่าเศรษฐกิจของชาวบ้านนามลและพื้นที่ใกล้เคียง จากป่าเสื่อมโทรมที่ถูกทำลายจากการลักลอบตัดไม้ จนกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ ทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ เพราะชาวบ้านร่วมมือกันดูแลรักษา เพื่อให้ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ คงอยู่ถึงลูกถึงหลาน ติดตามในตอน <strong>ป่าดงนามล</strong></p><p><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> พาออกเดินทางไปสำรวจป่าต้นน้ำโตนสะตอ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับกลุ่มราษฎร์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า พร้อมกับนำเอาข้อมูลและเก็บภาพสัตว์ป่าหายากบางชนิด มาสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนผืนป่า จากนั้นต่อด้วยความพยายามของคนปลายน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ร่วมแรงร่วมใจดูแลปกป้องป่าโกงกาง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและป้องกันคลื่นลมให้แก่ชาวประมง ในตอน <strong>ฅนอาสา ดูแลป่าโตนสะตอ</strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br></strong></p>