ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th285982015-10-20 22:00:57qoderเถียงให้รู้เรื่องหุ้นส่วนเศรษฐกิจ "ทีพีพี" ได้คุ้มเสียจริงหรือ ?20 ต.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Policydebate/episodes/28598https://program.thaipbs.or.th/watch/CyvdvO ประเด็น : หุ้นส่วนเศรษฐกิจ "ทีพีพี" ได้คุ้มเสียจริงหรือ ? คู่ดีเบต   :   ผศ.ปิติ  ศรีแสงงาม  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               รศ.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  นักวิชาการอิสระ  ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง นักวิชาการร่วมให้ความเห็น   :   กรรณิการ์  กิจติเวชกุล  ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  หรือ  เอฟทีเอว็อทช์                                             รศ.สมภพ  มานะรังสรรค์  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ติดตามรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ทุกวันอังคาร เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live