ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th543522018-07-24 13:30:00qoderก(ล)างเมืองผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย​24 ก.ค. 256110:19https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/54352https://program.thaipbs.or.th/watch/0uXEVI<p>ในอดีตสมัยที่ยังมีการแพร่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ รัฐบาลคิดว่าประชาชนจะไม่สามารถป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากแนวความคิดนี้ได้ และเนื่องจากทางรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าไปดูแลปกป้องหลาย ๆ หมู่บ้านที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง จึงได้เกิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า <strong>"หมู่บ้าน อพป."</strong> ซึ่งจัดตั้งโดยกองอำนวยการความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. โดยยังคงมีการฝึกให้แก่หลาย ๆหมู่บ้าน ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี อย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ </p><p><strong>หมู่บ้าน อพป.</strong> ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศมีประมาณสองหมื่นหมู่บ้านในพื้นที่ 59 จังหวัด และที่หมู่บ้านแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม เป็นหมู่บ้าน อพป. และยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดหมู่บ้าน อปพ. ระดับภาคอีกด้วย</p><p><strong>ติดตามภาพการฝึกปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาหมู่บ้านจากภัยคุกคามของเหล่าชาวบ้านในปัจจุบัน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ผู้พิทักษ์บ้านแคนน้อย</strong><strong> <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span class="redactor-invisible-space">วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br></p>