ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th305282015-04-22 22:00:32qoderเมืองดลใจโรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต22 เม.ย. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Inspiringcity/episodes/30528https://program.thaipbs.or.th/watch/twi0B4เพราะตระหนักว่าเบ้าหลอมเยาวชนที่แท้จริงคือชุมชน การเรียนรู้ทักษะชีวิตทั้งหมดของเยาวชนเกิดขึ้นได้ทุกที่ในชุมชน ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน ประกอบกับเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายที่กำลังคุกคามเด็กๆ ในชุมชน ทั้งปัญหาเด็กติดเกม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ชาวบ้านจึงเริ่มมองหาแนวทางเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้มีวัคซีนชีวิต ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะดึงเด็กๆ หันออกไปสู่เส้นทางชีวิตอันไม่สวยงามเหล่านั้นชาวบ้านห้วยม้าลอย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยชุมชน โดยประสานให้บ้าน วัด โรงเรียน การเมืองท้องถิ่น(อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งห้าส่วนหลักนี้ รวมถึงกลุ่มองค์กรต่างในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ประสานมือประสานใจเข้ามามีบทบาทร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่าที่เรียนในโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาชุมชน เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะชีวิตทุกด้าน รู้จักตนเอง รู้รากเหง้า จุดแข็งในวิถีชีวิต และเข้าใจคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้เด็กๆ เติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายต่างๆ ของโลกโรงเรียนครอบครัว ไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ การออกแบบการศึกษาของโรงเรียนครอบครัวไม่ใช่มาจากผู้ใหญ่คิดเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มาร่วมคิดร่วมทำ และเลือกว่าพวกเขาอยากจะเรียนรู้อะไร อยากจะทำกิจกรรมใดที่พวกเขาสนใจ ภายใต้กิจกรรม “พี่สอนน้อง” ที่เปิดเวทีให้เยาวชนแกนนำรุ่นพี่คิดหากิจกรรมต่างๆ มาสอนน้องๆติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live