ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th424572016-12-25 16:00:00qoderกินอยู่...คือกินข้าวข้างแปลงผักพ่อ25 ธ.ค. 255912:12https://program.thaipbs.or.th/Eatamare/episodes/42457https://program.thaipbs.or.th/watch/KEVnx5<p><strong></strong><strong>มูลนิธิโครงการหลวง</strong> โครงการส่วนพระองค์ที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงต้องการช่วยเหลือให้ชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น เลิกการปลูกฝิ่น <br><br>รวมถึงฟื้นฟูสภาพผืนป่าที่ถูกบุกรุกทำลายไปเป็นจำนวนมาก จากเงินพระราชทานเพียงสองแสนบาทและความวิริยะอุตสาหะของเจ้าหน้าที่ทุกคน การดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เปลี่ยนชีวิตของชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง</p><p> <strong>กิน อยู่ คือ พาไปสัมผัสชีวิตของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในมูลนิธิโครงการหลวง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเก็บผลผลิตสดๆ หลากหลายชนิดจากแปลงผักมาทำสลัดแบบญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม เวลา 16.00 - 16.30 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>