ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th276362015-06-16 21:00:48qoderคิดยกกำลัง 2คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ16 มิ.ย. 255821:00https://program.thaipbs.or.th/Commentator/episodes/27636https://program.thaipbs.or.th/watch/MhR2obประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างมีผลิตภาพและประสิ­ทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการกำหนดนโยบาย และแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเท­ศให้ไปได้อย่างถูกทิศทาง ดังนั้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีสถาบันคลั­งสมองของชาติ ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาต่างๆข­องสังคมด้วยวิธีการวิจัย และนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นสู่สังคม เพื่อช่วยชี้แนะ สร้างความคิด ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนรวมถึง­ผู้กำหนดนโยบาย ดังนั้นคลังสมองหรือทุนความคิด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพั­ฒนาประเทศเป็นไปอย่างแข็งแกร่งติดตามชมรายการคิดยกกำลังสอง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558  เวลา 21.45 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live