รากสุวรรณภูมิ

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way

ออกอากาศ 10 ก.ค. 65

เรื่องราวในพื้นที่ตอนกลางของแอ่งโคราช หรืออีสานตอนกลาง ที่ผู้คนรู้จักในชื่อ "ทุ่งกุลาร้องไห้" สันนิษฐานว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กลายเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ก่อนกลายเป็นผืนแผ่นดินแยกแตกระแหง ที่มีเกลือและดินเค็มเป็นหลักฐานเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน

"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route

ออกอากาศ 3 ก.ค. 65

เรื่องราวของการพบร่องรอยชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 - 2,500 ปี ในจังหวัดลพบุรี ทำให้รู้เส้นทางการเชื่อมต่อของผู้คน ว่ามีการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชน มีการติดต่อกัน และมีการสัญจรแลกเปลี่ยนสินค้าทางน้ำ

ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture

ออกอากาศ 26 มิ.ย. 65

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งอารยธรรมตะวันตก ที่เชื่อได้ว่าเคยรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคก่อนพบดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งจุดเริ่มต้นการค้นพบประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดจากคนไทย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin

ออกอากาศ 19 มิ.ย. 65

เรื่องราวการค้นพบหลักฐานแหล่งโบราณคดี ความเชื่อมโยงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณ บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน ถือเป็นครั้งแรกที่ค้นพบการเชื่อมโยงจากปัจจุบัน

อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast

ออกอากาศ 12 มิ.ย. 65

เรื่องราวของ "โคกพนมดี" กับการศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์โบราณ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากมนุษย์ป่าล่าสัตว์มาเป็นมนุษย์น้ำ ก่อนจะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและจัดชนชั้นสถานะทางสังคม

ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi

ออกอากาศ 5 มิ.ย. 65

พาย้อนกลับไปที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน แหล่งโบราณคดีสำคัญ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของการขุดค้นพบหลักฐานที่ทำให้ได้รู้เรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงสู่สุวรรณภูมิ ก่อนจะเป็นประเทศไทย
กลับขึ้นด้านบน