เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง

เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง

เมืองดลใจ ออกอากาศ 6 พ.ค. 58
539
 การขับเคลื่อน “จังหวัดจัดการตนเอง” เกิดขึ้นทั่วประเทศในหลายจังหวัด และที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายที่รวมตัวกันขับเคลื่อน “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ถือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง บุกเบิกงานการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองมายาวนาน มีเนื้อหาการทำงานชัดเจนถึงขั้นเสนอ พรบ.เชียงใหม่มหานคร เป็นกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึงแนวทาง การจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรมของจังหวัดจัดการตนเองตลอดระยะเวลาหลายสิบปี มีกลุ่มคนทำงาน และชาวบ้านคนเล็กคนน้อยหลายกลุ่ม ที่จับมือกันทำงานพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยมิได้รอคอยรัฐส่วนกลางอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าชุมชน การทำการเกษตรกรรมทางเลือก ทำให้การขับเคลื่อนแผ่ขยายออกไปครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพลังที่มาจากภายในชุมชน เป็นการสร้างอำนาจในการจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ในแนวทางการพึ่งตนเอง ซึ่งได้สร้างคุณค่า ศักดิ์ศรีให้กับชุมชนจังหวัดจัดการตนเองจึงไม่ใช่แค่เรื่องแนวคิดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีรากฐานมายาวนาน และก่อร่างสร้างตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทำให้เกิดสิ่งดีๆ และโครงการดีๆ ขึ้นมากมาย ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงาน และคนในชุมชน ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองโดยภาคีประชาสังคม และประชาชนหลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤติความขัดแย้งของประชาชนกับรัฐ และได้เสนอแนวคิด “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นทางออกของปัญหาที่มีเหตุมาจากการรวมศูนย์อำนาจ และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมต่อคนในท้องถิ่น โดยนำเสนอให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่  นิยามของจังหวัดจัดการตนเองจัดการตนเองแล้วดีอย่างไรรูปแบบการจัดการตนเองจะเป็นอย่างไรจัดการตนเองในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งประเด็นต่างๆ ที่จังหวัดควรจัดการตนเองได้ ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาจังหวัด อาทิสาธารณสุขการศึกษาทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า)เกษตรท่องเที่ยวภาษีคมนาคมมลพิษผังเมืองจะเห็นได้ว่า จังหวัดจัดการตนเอง คือการให้ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีส่วนจัดการตนเองในทุกด้าน และทุกมิติ สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ จะนำเสนอ “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ผ่านเรื่องราวการจัดการตนเองในด้านต่างๆ 3 ด้าน อันเป็นจุดแข็งและศักยภาพที่เป็นต้นทุนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม เชียงใหม่เป็นพื้นที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ มีความต่อเนื่องของวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 700 ปี ปัญหาเรื่องการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่กำลังถูกรุกล้ำด้วยความทันสมัยและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองได้เสนอวิธีการจัดสมดุลในส่วนนี้ เพื่อให้ความทันสมัย เศรษฐกิจ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมยังคงอยู่ด้วยกันได้ นำเสนอผ่าน เรื่องราวของชุมชนวัดเกตุ ที่ต่อสู้เรื่องผังเมือง จากที่ถูกส่วนกลางกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์ โครงการฟื้นบ้านย่านเวียง ฟื้นฟูเมืองเก่า โดยกลุ่มคนใจบ้าน กลุ่มสถาปนิกชุมชน ได้รวมตัวกันในนามกลุ่ม “คนใจบ้าน” พวกเขาลงไปทำกิจกรรมกับชุมชน เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมล้านนา สืบสานคุณค่าความสัมพันธ์ทางสังคมแบบคนเมือง เชื่อมต่อคุณค่าจากคนรุ่นก่อน และกระตุ้นคนรุ่นใหม่ได้ซึมซับ เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมที่มีเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่  ด้านการศึกษา เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และโรงเรียนทางเลือกจำนวนมาก การจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นที่ทำให้คนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของตนเองได้ จะช่วยให้การศึกษาสนับสนุนอัจริยภาพของมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาได้จริงมากกว่าการศึกษาแบบรวมศูนย์มาตรฐานเดียวจากส่วนกลาง นำเสนอผ่านเรื่องราวของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่รวมรวมปราชญ์ชาวบ้านมาสอนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานที่มั่นและการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาทิ เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาหารท้องถิ่น มีตลาดสีเขียวที่มีเครือข่ายเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นำเสนอผ่าน เครือข่ายตลาดผักอินทรีย์ทั่วเมืองเชียงใหม่ติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ร่วมเปลี่ยนโลก ด้วยชุมชน คนท้องถิ่น (จบ)
ร่วมเปลี่ยนโลก ด้วยชุมชน คนท้องถิ่น (จบ)
20 พ.ค. 58
ความยั่งยืน ด้วยอาหาร
ความยั่งยืน ด้วยอาหาร
13 พ.ค. 58
เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง
เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง
6 พ.ค. 58
หนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข
หนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข
29 เม.ย. 58
โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต
โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต
22 เม.ย. 58
บ้านช่องฟืน ชุมชนจิตอาสาแห่งทะเลสาบสงขลา
บ้านช่องฟืน ชุมชนจิตอาสาแห่งทะเลสาบสงขลา
15 เม.ย. 58
น่าน ลมหายใจของเมืองเก่า ในสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง
น่าน ลมหายใจของเมืองเก่า ในสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง
8 เม.ย. 58
บ้านน้ำเชี่ยว ท่องเที่ยวยั่งยืน
บ้านน้ำเชี่ยว ท่องเที่ยวยั่งยืน
1 เม.ย. 58
ธนาคารชาวบ้าน วัฒนธรรมอาหาร “ครัวใบโหนด”
ธนาคารชาวบ้าน วัฒนธรรมอาหาร “ครัวใบโหนด”
25 มี.ค. 58
กุดชุม เศรษฐกิจสีเขียว
กุดชุม เศรษฐกิจสีเขียว
18 มี.ค. 58
ป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด
ป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด
11 มี.ค. 58
แก่งเสือเต้น 25 ปีแห่งการปกป้องลุ่มน้ำยม
แก่งเสือเต้น 25 ปีแห่งการปกป้องลุ่มน้ำยม
4 มี.ค. 58
อ่าวท่าศาลา...ทางสองแพร่งแห่งการพัฒนา
อ่าวท่าศาลา...ทางสองแพร่งแห่งการพัฒนา
25 ก.พ. 58
MOU อ่าวอุดม ชุมชน VS อุตสาหกรรม
MOU อ่าวอุดม ชุมชน VS อุตสาหกรรม
18 ก.พ. 58
ศักดิ์ศรีคนจน บ้านล่างพูนทรัพย์
ศักดิ์ศรีคนจน บ้านล่างพูนทรัพย์
4 ก.พ. 58
แม่ทา เมืองมีชีวิต
แม่ทา เมืองมีชีวิต
28 ม.ค. 58
กลับขึ้นด้านบน