๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ตอนที่ ๓๑-๔๐

ออกอากาศ 1 ม.ค. 55

๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๑   กตัญญูที่ถูกต้อง๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๒   ความประมาท๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๓   ไม่ควรประมาทปัญญาตน๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๔   บุญคือความดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๕   ความไม่ฉลาดในประโยชน์๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๖   การรู้จักประโยชน์๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๗   ทำประโยชน์ด้วยปัญญา๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๘   อคติ - ความลำเอียง๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓๙   การพังทลายของคน๑๐๐ ปี ๑ นาที ธ...

ตอนที่ ๒๑-๓๐

ออกอากาศ 1 ม.ค. 55

๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๑  ไม่ควรทำบาป๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๒  ไม่ทำบาปทั้งที่แจ้งและที่ลับ๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๓  เป็นผู้รับที่ดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๔  เป็นผู้ให้ที่ดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๕  มากลัวกิเลสกันเถิด๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๖  พึงเห็นโทษของกิเลสอยู่เสมอ๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๗  ความกตัญญูต่อบิดา มารดา๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๘  รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒๙  ผู้ใหญ่ควรอบ...

ตอนที่ ๑๑-๒๐

ออกอากาศ 1 ม.ค. 55

๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๑  ความกตัญญู๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๒  เสียงสรรเสริญนินทา๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๓  ไม่หวั่นไหวในสรรเสริญนินทา๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๔  ไม่หลงในลาภสรรเสริญ๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๕  ปฏิบัติเหตุเพื่อความสุข๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๖  รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๗   ควรติดรสของธรรม๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๘  ทุกข์เท่านั้นอยู่ที่จิต๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑๙  รู้รักษาตัวรอด...

ตอนที่ ๑-๑๐

ออกอากาศ 1 ม.ค. 55

๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๑ อำนาจของความคิด๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๒ ควรฝึกคิดดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๓ ฝึกควบคุมความคิด๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๔ ความเห็นถูก๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๕ การยกย่องคนดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๖ ผลของความดี๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๗ โทษของกิเลส๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๘ ปฏิบัติธรรมอย่างเหมาะสม๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่  ๙ พาตนเองให้พ้นศัตรู๑๐๐ ปี ๑ นาที ธรรม ตอนที่ ๑๐ การใช้ปัญญาให้ถูกติดตามชมรายการ...
กลับขึ้นด้านบน