ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th603622018-08-20 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์5 ธนาคารรัฐไม่ปรับดอกเบี้ยถึงสิ้นปี20 ส.ค. 256114:43 - 21:42http://program.thaipbs.or.th/watch/8vE3mt8vE3mtThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R1FQ9bwAYB3Q/playlist.m3u8<p>5 ธนาคารของรัฐ ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ไม่ให้มีภาระเพิ่ม ขณะที่ธนาคารบางแห่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>อ่านข่าวเพิ่มเติม <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/274094">http://news.thaipbs.or.th/content/274094</a></p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>24