แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

สานต่อศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำป่าสัก

ออกอากาศ 21 ก.ย. 60

รายการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนคืนนี้ เชิญบุคคลที่สืบสานพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมถอดรหัส และพูดคุยถึงแนวทางในการขับเคลื่อนศาสตร์ความรู้ และหลักการทรงงานด้านต่างๆ ของพระองค์ ที่จะนำไปสู่ ความยั่งยืนของสังคมไทย พบกับพลเอกถนอมศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และผศ.พิเชษฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำป่าสัก

ออกอากาศ 20 ก.ย. 60

ออกอากาศ 20 ก.ย. 60

ติดตามเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรครอบครัวหนึ่ง ที่วนเวียนอยู่กับปัญหาหนี้สินจากการทำเกษตร และพยายามหาแนวทางในการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่สามาถทำได้ ขณะที่ อีกครอบครัวหนึ่งเลือกที่จะแก้ปัญหา ด้วยการเปลี่ยนชีวิตและทำการผลิตอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มากว่า 20 ปี หลังสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 ครอบครัวหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปหา อีกครอบครัวหนึ่ง ด้วยหวังว่า พวกเขาจะพบแสงสว่างแห่งการปลดหนี้

ออกอากาศ 19 ก.ย. 60

ออกอากาศ 19 ก.ย. 60

ติดตามเรื่องการบริหารจัดการป่าที่ พระองค์ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำไว้หลายแนวทาง เช่น การใช้หลักนิติธรรมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในเขตป่า แม้แต่ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง พระองค์ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้ มีการสร้างแหล่งอาหารเป็นแปลงเล็กๆ กระจายให้ทั่วผืนป่า และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับช้าง ที่ออกมายังชายป่า เราจะไปติดตามความมุ่งมั่นของคนกลุ่มหนึ่งที่เดินตาม "ศาสตร์พระราชา" เพื่อแก้ปัญหานี้

ออกอากาศ 18 ก.ย. 60

ออกอากาศ 18 ก.ย. 60

สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติของประเทศที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชกาล ย้อนกลับไปเมื่อ 62 ปีก่อน ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน ทรงสังเกตเห็นบนท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอยู่

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

ออกอากาศ 14 ก.ย. 60

แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนคืนนี้ พบกับชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ร่วมถอดรหัสและมองไปข้างหน้าด้วยกัน
กลับขึ้นด้านบน